Parafia Niechanowo

Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Niechanowie ul. Różana 54. 62-220 Niechanowo


Przygotowania do I Komunii Świętej

 

S p o t k a n i e    z    r o d z i c a m i

w dniu 17 Lutego 2019 r.

K a l e n d a r i u m p r z y g o t o w a n i a d o

I K o m u n i i     ś w i ę t e j – II Etap

Parafia św. Jakuba Ap. w Niechanowie. 

Spowiedź św. dzieci

I spowiedź św. 13 kwietnia godz. 10.00 (sobota)

II spowiedź św. 18 maja godz. 10.00 (sobota)

                      W kościele rodzice, chrzestni i najbliżsi po południu od g. 16.30

   

   Katechezy z dziećmi 

 w kościele będą się odbywały:

27.02.2019 godz.16.00 ( środa)

                                                                27.03.2019 rekolekcje szkolne

                                                                10.04.2019 godz.16.00 (środa)

 

W Wielki Czwartek 18 kwietnia Msza św. w intencji dzieci przygotowujących się do I Komunii św. i ich rodziców

Poświęcenie książeczek 10.03 na Mszy św. o godz.11.00.

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych ze świecami 12 maja o godz.11.00(niedziela)

Sprzątanie kościoła w czwartek 16.05. od godz.19.00

 

PRÓBY

I próba 10 m a j a godz. 16.00 ( piątek)

II próba 13 m a j a godz. 16.00 ( poniedziałek)

III próba 14 m a j a godz. 16.00 ( wtorek)

IV próba 15 m a j a godz. 16.00 ( środa)

V próba 16 m a j a godz. 16.00 ( czwartek ) – próba generalna

 

12 maja w niedzielę po po Mszy św. czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem dla rodziców

I K o m u n i a ś w. 19 m a j a 2019 roku o godz.10.30.

Zbiórka przed kościołem o godz. 10.15

 

 

Modlitwa     rodziców    za    dzieci

O Boże, Stworzycielu i Ojcze mych dzieci! Tyś mi je powierzył, ażebym je na chwałę Twoją i na ich zbawienie wychował. Tobie je dziś ofiaruję i Twemu dobrotliwemu Sercu Ojcowskiemu polecam. Daj im, o Panie, błogosławieństwo swoje, aby im się dobrze powodziło. Zachowaj je we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i spraw,    aby w niewinności i bogobojności żyły. Mnie zaś nie pozwól zapomnieć, że po śmierci mojej ciężki rachunek za ich wychowanie zdać będę musiał. Nie dozwól, by choć jedno z nich z mojej winy zginąć miało, ale dopomóż mi, abym obowiązki moje tak sumiennie wypełniał, iżbym kiedyś z Synem Twoim niebieskim mógł rzec: Ojcze, któreś mi dał, strzegłem, i żaden z nich nie zginął . Amen.

 

Modlitwa     rodziców    za    dzieci

O Matko Królowo Rodzin, najszczęśliwsza Matko Boskiego Dzieciątka, z ciężkim i zatroskanym sercem przychodzę do Ciebie lecz pełnym ufności w nieustającą pomoc Twoją. Błagam Cię przez miłość Twego Boskiego Syna, przez boleść i troski, jakieś dla Niego poniosła, bądź i dla moich dzieci /mego dziecka/, które Ci poświęciłam i dziś na nowo Ci oddaję – dobrą i czułą Matką. Weź pod Swoją obronę i otocz Swoją opieką w tych licznych niebezpieczeństwach, jakie ich duszom w życiu doczesnym i wiecznym zagrażają.

Ojciec Niebieski powierzył mi te dzieci, jako najcenniejsze dobro. One są odkupione najdroższą Krwią Syna Bożego. Moim obowiązkiem jest tak je wychować nauką i przykładem, by stały się dziedzicami Królestwa niebieskiego. Biada mi, jeżeli by jedno z nich, z mojej winy miało zginąć wiecznie. Jakżebym za to ciężko odpowiedział na sądzie Bożym. Lecz jestem słaby. Bez łaski Bożej, bez Twojej pomocy i pośrednictwa, o Droga Matko, tego nie dokonam. Pomóż mi więc i błagaj Syna Swego, by mi udzielił potrzebnej siły i łaski.

Naucz mnie, co mam czynić. Chętnie wszystko wykonam, by tylko dzieci moje dobrze wychować, by je do Boga i do Ciebie, do cnoty i dobrego doprowadzić. Lecz niebezpieczeństwa ze strony świata im grożące są wielkie, a ja nie mogę być wszędzie obecny. Jeżeli Ty ich nie obronisz i nie zachowasz, najdroższa Matko, to wszelkie moje wysiłki będą marne. Broń więc moich dzieci, o Matko najlepsza, Maryjo. Wszak Ty zawsze pomagasz, a one do Ciebie należą. Oby zawsze Twoimi pozostały, oby żadne z nich nie zginęło, żadne nieszczęśliwe w życiu nie było. Spraw to, o Królowo Rodzin.

 

 

 

 

Created by WhiteIt Michał Basiński