Parafia Niechanowo

Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Niechanowie ul. Różana 54. 62-220 Niechanowo


Przygotowanie do I Komunii Świętej – etap 1

Przygotowanie do I K o m u n i i św. w 2024 roku

Parafia św. Jakuba Apostoła w Niechanowie I Etap
1. I Komunia święta 19 maja 2024 roku godz.10.30
2. Dzieci przystępują do Komunii św. w albach
3. Tytuł książeczki „ Przyjdź Panie Jezu” zostaną zamówione przez
parafię
4. Poświęcenie różańców 8.10.2023 (niedziela)na Mszy św. o godz. 11.00
( rodzice sami kupują różańce)
5. Poświęcenie medalików w piątek 8 grudnia w Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia NMP o godz.18.00 medaliki Matki Bożej
Niepokalanej dzieci otrzymają od parafii
6. W niedzielę 17 grudnia 2023 roku Msza św. o godz.15.00 z
odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
7. Metryki chrztu do końca października do pani katechetki – jeśli chrzest
odbył się poza parafią. Jeśli dziecko nie zostało jeszcze ochrzczone proszę o
jak najszybsze powiadomienie.
8. Poświęcenie świec w piątek 2 lutego 2024 roku w Uroczystość Matki
Bożej Gromnicznej na Mszy św. o godz. 16.00
9. Katechezy parafialne dla dzieci w kościele będą: 28 września
( czwartek), 18 października( środa) , 16 listopada (czwartek) i
14 grudnia (czwartek) o godz.16.15
10. Pamiątkowe obrazki i Pismo święte zamawia parafia
11. 22 października Msza św. o godz. 11.00 w intencji rodzin z okazji
beatyfikacji Rodziny Ulmów z modlitwą za rodziny naszej parafii

Słowo świętego Jana Pawła II do rodziców

„ Zwracam się w sposób szczególny do rodziców, aby podtrzymywali i
pielęgnowali piękny chrześcijański zwyczaj uczestniczenia we Mszy św.
wspólnie ze swoimi dziećmi. Niech łaska miłości, którą otrzymujemy
przyjmując Eucharystię, umacnia więź rodzinną. Niech stanie się źródłem
apostolskiego dynamizmu rodziny chrześcijańskiej”

M o d l i t w a r o d z i c ó w z a d z i e c i

O Boże, Stworzycielu i Ojcze mych dzieci! Tyś mi je powierzył, ażebym je na
chwałę Twoją i na ich zbawienie wychował. Tobie je dziś ofiaruję i Twemu
dobrotliwemu Sercu Ojcowskiemu polecam. Daj im, o Panie, błogosławieństwo swoje,
aby im się dobrze powodziło. Zachowaj je we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i
spraw, aby w niewinności i bogobojności żyły. Mnie zaś nie pozwól zapomnieć, że po
śmierci mojej ciężki rachunek za ich wychowanie zdać będę musiał. Nie dozwól, by
choć jedno z nich z mojej winy zginąć miało, ale dopomóż mi, abym obowiązki moje
tak sumiennie wypełniał, iżbym kiedyś z Synem Twoim niebieskim mógł rzec: Ojcze,
któreś mi dał, strzegłem, i żaden z nich nie zginął . Amen.

M o d l i t w a r o d z i c ó w z a d z i e c i

O Matko Królowo Rodzin, najszczęśliwsza Matko Boskiego Dzieciątka, z ciężkim i
zatroskanym sercem przychodzę do Ciebie lecz pełnym ufności w nieustającą pomoc
Twoją. Błagam Cię przez miłość Twego Boskiego Syna, przez boleść i troski, jakieś dla
Niego poniosła, bądź i dla moich dzieci /mego dziecka/, które Ci poświęciłam i dziś na
nowo Ci oddaję – dobrą i czułą Matką. Weź pod Swoją obronę i otocz Swoją opieką w
tych licznych niebezpieczeństwach, jakie ich duszom w życiu doczesnym i wiecznym
zagrażają.
Ojciec Niebieski powierzył mi te dzieci, jako najcenniejsze dobro. One są
odkupione najdroższą Krwią Syna Bożego. Moim obowiązkiem jest tak je wychować
nauką i przykładem, by stały się dziedzicami Królestwa niebieskiego. Biada mi, jeżeli by
jedno z nich, z mojej winy miało zginąć wiecznie. Jakżebym za to ciężko odpowiedział
na sądzie Bożym. Lecz jestem słaby. Bez łaski Bożej, bez Twojej pomocy i
pośrednictwa, o Droga Matko, tego nie dokonam. Pomóż mi więc i błagaj Syna Swego,
by mi udzielił potrzebnej siły i łaski.
Naucz mnie, co mam czynić. Chętnie wszystko wykonam, by tylko dzieci moje
dobrze wychować, by je do Boga i do Ciebie, do cnoty i dobrego doprowadzić. Lecz
niebezpieczeństwa ze strony świata im grożące są wielkie, a ja nie mogę być wszędzie
obecny. Jeżeli Ty ich nie obronisz i nie zachowasz, najdroższa Matko, to wszelkie moje
wysiłki będą marne. Broń więc moich dzieci, o Matko najlepsza, Maryjo. Wszak Ty
zawsze pomagasz, a one do Ciebie należą. Oby zawsze Twoimi pozostały, oby żadne z
nich nie zginęło, żadne nieszczęśliwe w życiu nie było. Spraw to, o Królowo Rodzin.

Created by WhiteIt Michał Basiński